Čím se adventisté SD liší
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2463
page-template-default,page,page-id-2463,page-child,parent-pageid-2721,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

ČÍM SE ADVENTISTÉ
liší od jiných církví?

Církev adventistů sedmého dne je křesťanská protestantská církev. Na základě studia Bible došli adventisté k následujícímu poznání.

Sobota jako den bohoslužby

Po vzoru Ježíše Krista uctíváme Boha v sobotu.

První celý den, který strávil Bůh s lidmi, byla sobota. Pouze na tento den Bůh vložil své zvláštní požehnání. Lidská (církevní) tradice sice změnila den bohoslužby ze soboty na neděli, ale Bůh nic nezměnil. (Da 7,25)
V Desateru je napsáno: „Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.“ (Ex 20,8–11)
Sobota je znamením, Boží pečetí: „Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel.“ (Ex 31,12–13)
Ježíš předpokládá, že před jeho příchodem křesťané nebudou zachovávat neděli, ale sobotu. „Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.“ (Mt 24,20) To je velmi silný verš.

Víte, že…? Sobotu nesvětí jen Židé a adventisté. Sobotní odpočinek zachovávají i další křesťané, např. Baptisté sedmého dne, některé letniční (charismatické) sbory a také mesiánští Židé.

Víte, že…? Sobota byla lidstvu dána více než dva tisíce let před vznikem židovského národa. Nelze tedy tvrdit, že sobota je pro Židy a neděle pro křesťany. Na celém světě byla až do začátku 20. století sedmým dnem v kalendáři sobota. V Československu došlo ke změně sedmého dne až v r. 1952. V USA a dalších zemích je sobota sedmým dnem v kalendáři dodnes.

Požehnání soboty je připraveno i pro tebe.

Peklo

Těžko si lze představit, že milující rodič (Bůh) nechá své děti po 80 letech pozemského života trápit miliardy miliard let, resp. celou věčnost. Představa pekla, jak ji známe z našich pohádek, kde hříšníci trpí věčná muka, je dědictví středověku. Bůh v Bibli zaslíbil věčný život pouze spravedlivým. Pro nespravedlivé „mzdou hříchu je smrt“, ne věčný život v pekle. (Ř 6,23)
Věčný život [ze kterého se budou radovat spravedliví] bude trvat po celou věčnost – nikdy neskončí. Věčný trest [jako důsledek odmítnutí Boží nabídky záchrany] bude věčný – ne ve formě věčného trvání utrpení, ale svým důsledkem, ze kterého nebude vzkříšení.

Důraz na Boží zákon

Ježíš řekl: „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.“ (J 14,14) Adventisté se snaží poctivě žít v souladu s Božím slovem, Biblí. Pro tuto snahu jsou někdy mylně považováni za zákoníky. Bible vyzývá každého, aby žil podle Desatera. Vzorem takového života je pro nás Ježíš. Bůh nabízí svou moc k novému čistému
životu. (Ez 36,27)

Alkohol a vepřové: proč ne

Adventisté propagují zdravý životní styl. Bůh nám dal fyzické, duševní i duchovní síly a my jsme odpovědni za to, jak je využijeme pro dobro druhých. Boží ideál je jasná mysl a čisté tělo, nepošpiněné drogami, jako je např. alkohol, nikotin, kofein atd.

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1K 3,16–17)

Víte, že…? Boží ideál je nasytit se bez zabíjení zvířat. Po celosvětové potopě, kdy byla zničena veškerá vegetace, Bůh dovolil konzumaci masa zvířat, ovšem jen tzv. čistých. Nečistá zvířata jsou vyjmenována v Lv 11 kap. Za nečisté Bůh označil např. vepře, králíky, ryby bez šupin a mořské plody.

Moderní lékařská věda ukazuje, že konzumace masa nečistých zvířat nese zdravotní rizika. Se zhoršující se situací přestává být bezpečné i maso čistých zvířat, což nás vede k původnímu ideálu nasytit se bez zabíjení. (Gn 1,29)

Stvoření milujícím Bohem dává každému z nás vědomí vlastní hodnoty. Dříve, než se geny rodičů spojily a vytvořily jedinečnou strukturu tvé osobnosti, Bůh o tobě věděl a měl plán s tvým životem. V celém vesmíru není nikdo stejný jako ty. Jsi jedinečný, osobitý, vzácný. Jsi bytost tak nesmírné hodnoty, že Bůh, který stvořil vesmír, vzal na sebe naše smrtelné tělo a obětoval se za tebe a tvé hříchy, abys mohl být zachráněn pro nový věčný život v lásce.

Víte, že…? Další protestantské církve v ČR jsou např.: Apoštolská církev, Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická bratrská církev, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory, Křesťanské společenství, Luteránské církve a další.

Naděje tří andělů

Adventisté žijí v radostném očekávání zaslíbeného Ježíšova návratu. Ježíš při svém příchodu zúčtuje s každou nevěrou, nespravedlností a nečestností, jak je vyjádřeno v poselství tří andělů. (Zj 14,6–12) Ježíš nás volá k věrnosti a nabízí každému člověku život v radosti a nové kvalitě, život bez nemoci a smrti.
Život, který nikdy neskončí. Adventisté věří, že jsou Bohem povoláni, aby se o tuto naději dělili s ostatními lidmi. „Vzdejte Bohu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává. Poklekněte před Stvořitelem nebe i země“ (Zj 14,7)

Duše

Řecký filozof Platón přichází ve 4. stol. př. n. l. s myšlenkou o nesmrtelné duši. Tato idea se ve středověku dostala i do myšlení mnoha křesťanů.
Duše je pojem, který v Bibli označuje živé bytosti (lidi, zvířata). „Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.“ (Sk 2,41) Duše = živý člověk. V Bibli se nikde nesetkáte s textem, kde by duše nebyla vázána na tělo.
Navíc proti té středověké představě Bůh říká: „Duše, která hřeší, ta umře.“ (Ez 18,20) Bůh ústy proroka Ezechiele (6. stol. př. n. l.) oznamuje: „Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší.“ (Ez 18,4) Bůh říká, že duše je smrtelná! Duše znamená živá bytost z masa a kostí.

Víte, že…? Tzv. „vyvolávání duchů“ je nesmírně nebezpečná věc, kterou dáváte v sázku nejen svůj časný, ale i věčný život. „Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a (…) nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.“ (Kaz 9,5–6) Přesto můžete vyvolávat „duchy mrtvých“ a komunikovat s nimi. To je práce satana, který nás vede, abychom nevěřili Božímu slovu, ale věřili lidským domněnkám a svému úsudku.
Když člověk zemře, čeká na vzkříšení, které bude při Ježíšově návratu
na naši Zemi. (1Te 4,13–18)
Důvěřuju Bohu, že „mrtví nevědí zhola nic a nikdy se již nebudou
podílet na ničem, co se pod sluncem děje“?

Důraz na Svatyni

Bůh je láska (1J 4,8). Celý vesmír je prodchnut Boží láskou. Každé bytosti v celém vesmíru (s výjimkou planety Země) dělá velikou radost, když potěší toho druhého. Nikdo nemyslí na sebe, a přitom nikdo nestrádá, protože všichni kolem myslí na to, jak tebe povzbudit, tebe potěšit. Takto to funguje u nás doma v Božím království, kam nás Ježíš Kristus už brzy vezme. Předtím je ale potřeba vyřešit hřích na naší planetě, vzpouru proti Bohu.
Řešení nám ukazuje Svatyně. Pozemská svatyně jako kopie té nebeské. Představuje plán záchrany člověka – Boží konečné zúčtování s hříchem.

Stvoření

Nejsme produktem slepé náhody, ale chtěné a milované děti laskavého Boha. Věříme Bohu, který v Bibli popisuje šestidenní stvoření před zhruba 6 000 lety.
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.“ (Gn 1,27)

Víte, že…? Při stanovení evoluční teorie se předpokládalo, že ve fosilním záznamu najdeme velké množství přechodných forem a druhů živočichů (např. něco mezi rybou, která nemá pánev, a obojživelníkem s pánví). Těchto přechodných forem z logiky věci musí být mnohem více než forem finálních, které pozorujeme dnes.
Nebyly však nalezeny a nejsou ani pozorovány v reálu. Základní druhy zvířat zůstávají neměnné (pes je stále psem), pozorujeme pouze variabilitu na úrovni čeledí (různá psí plemena).

Víte, že…? Webová stránka s názvem „Vědecká opozice proti darwinismu“ (www.dissentfromdarwin.org) obsahuje seznam jmen více než 1000 vědců, zpochybňujících myšlenku evoluce. Seznam zahrnuje vědce z Národní akademie věd USA, ruských, českých (i dalších) národních akademií a také z univerzit jako Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA a další.
V češtině je výborný zdroj informací www.achillovypatyevoluce.cz nebo www.stvoreni.cz.

Víte, že…? Podstata problému evoluční teorie je v tom, že pokud bychom ji chtěli opustit, nemáme jinou alternativu vzniku života bez Boha. Jinou variantou je kreacionismus (stvoření), který ovšem předpokládá Stvořitele. Avšak připustit existenci Boha znamená připustit existenci vyšší autority, která má právo mluvit do mého života, což mnozí lidé odmítají. Navzdory závažným problémům evoluce je tato teorie stále prezentována jako „vědecky dokázaná“. Pro mnohé tak evoluce přestala být teorií a stala se vírou.

Víte, že…? Tzv. teistická evoluce je pokus spojit Boží existenci s evoluční teorií. Podle ní „Na počátku“ Bůh stvořil život, pak už se o něj nestaral a život se vyvinul sám. Princip evoluce je, že silný zničí toho slabého, což odporuje charakteru milujícího Stvořitele. Pokud jsme produktem slepé náhody, kde se v člověku vzalo svědomí, které v nás probouzí soucit se slabými, ochranu nemohoucích atd.? Svědomí je od Boha a je opakem evoluce.