Boží prorok
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2504
page-template-default,page,page-id-2504,page-child,parent-pageid-2731,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Boží PROROK

Pravý prorok: jak ho poznat?

Bible opakovaně varuje před falešnými
proroky. Zázračná uzdravení nebo jiné
nadpřirozené jevy nemusejí být od Boha,
ale mohou být od satana.

„Ježíš jim odpověděl: ‚Dávejte pozor,
aby vás někdo nesvedl. Povstanou totiž
falešní mesiášové a falešní proroci a budou
dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli
(kdyby to bylo možné) i vyvolené.‘“
(Mt 24,4–24)

Ellen G. Whiteová ve světle Bible

(kritéria Bible, jak poznat pravého proroka od falešného)

1.

Souhlasí poselství s Biblí?

„A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají… Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“ (Iz 8,19–20)

Poselství každého proroka by mělo být v souladu s Božím zákonem a svědectvím Bible. Pozdější prorok nesmí protiřečit předchozím proroctvím. Duch svatý nikdy neodporuje svému již danému poselství, protože u Boha „není žádná změna, žádný proměnlivý stín“. (Jk 1,17)

Pečlivé studium prokázalo, že spisy Ellen G. Whiteové jsou důsledné, přesné a v plné shodě s Biblí.

2.
Splnily se předpovědi?

„V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.“ (Dt 18,21–22)

„Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.“ (Jr 28,9)

Spisy Ellen G. Whiteové obsahují některé předpovědi. Mnohé z nich se naplnily, jiné na své splnění ještě čekají. Ty, které již můžeme zkoumat, se naplnily s obdivuhodnou přesností.

3.
Uznává Kristovo vtělení?

„Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.“ (1J 4,2–3)

Toto prověření vyžaduje více než pouhé uznání, že Ježíš Kristus na zemi žil. Pravý prorok musí vyznat víru v biblické učení o Kristovu vtělení – musí věřit v jeho božství a preexistenci, jeho narození z panny, pravé lidství, bezhříšný život, smírnou oběť, vzkříšení, nanebevstoupení, přímluvnou službu a druhý příchod.

Spisy Ellen G. Whiteové jsou výrazně kristocentrické a vedou čtenáře k vděčnosti a k užšímu vztahu s Bohem.

4.
Nese prorok dobré, nebo špatné „ovoce“?

„Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? A tak je poznáte po jejich ovoci.“ (Mt 7,15–16.20)

Ellen G. Whiteová během svého života žila a pracovala v Americe, Evropě a Austrálii, kde radila, organizovala novou práci, kázala a psala. Díky jejímu působení statisíce lidí na celém světě prožily obrácení, návrat k Bohu a posílení své víry a naděje.

„Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě.“ (1Te 5,19–22)

Osobní zkušenost čtenáře

Při čtení knih Ellen G. Whiteové pociťuji něco mimořádného. Na jednu stranu mě ta slova mnohdy obviňují a usvědčují,
protože si uvědomuji svoji vzdálenost od Boha. Současně mě vedou k uvědomění si, že toho Boha potřebuji, léčí mě,
uzdravují, dávají pokoj a naději. Z knih Ellen G. Whiteové cítím zvláštní působení Božího ducha na mé srdce.

Petra

Kritika Ellen G. Whiteové

Proti Božím prorokům bývala často silná opozice. Lidé odmítali proroka poslechnout. Nezřídka jej i zabili. Ellen G. Whiteová splňuje Boží měřítka pro poznání pravého Božího proroka. Opozice proti její osobě by nás neměla překvapit.
Ačkoli všechny argumenty proti věrohodnosti Ellen G. Whiteové byly vysvětleny či vyvráceny již za jejího života, odpůrci stále stejné námitky používají dodnes. V diskusích se mnohdy ukázalo, že nejde o obsah argumentů, co je a co není pravda, ale zda jsem ochoten připustit, že byla Boží prorok.

Bible nás vyzývá, abychom zkoumali proroctví. Ellen G. Whiteová splňuje všechna biblická kritéria pro rozpoznání pravého Božího proroka. Na nás je rozhodnout se, jestli se seznámíme s poselstvím, které Bůh skrze svého proroka dal lidstvu, nebo v této věci budeme Boha ignorovat.

Víte, že…? Ellen G. Whiteová ve svých devíti letech utrpěla po zásahu kamenem těžké zranění hlavy, které málem nepřežila. Kvůli zranění nikdy nedokončila ani základní vzdělání. Pozdější kritici na tento úraz hlavy opakovaně poukazovali, když tvrdili, že prorocká vidění nedostávala od Boha.

Víte, že…? Ellen G. Whiteová měla čtyři syny, avšak dospělosti se dožili jen dva z nich. Syn Herbert zemřel ve třech měsících, syn Henry v 16 letech. William Clarence White matce pomáhal v její službě, zato druhý syn James
Edson White nejevil o duchovno zájem. To bylo velkým argumentem kritiků Ellen G. Whiteové, že nemůže být Boží prorok, když vlastní syn nežije spořádaným křesťanským životem. Matka se za syna dlouhé roky modlila. Ten ve svých 40 letech uvěřil, změnil svůj život a rozhodl se zasvětit jej službě lidem, kteří byli do té doby bílými ignorováni. Vydal se na jih USA, kde sloužil bývalým černým otrokům v povodí řeky Mississippi.